Tag (tags, tagovi, oznake)

Tag u širem značenju predstavlja neku oznaku koja se može pridodati stvarima ili osobama. Npr., pojam “price tag” u engleskom jeziku označava etiketu na proizvodu na kojoj je napisana cena.

U sadašnjem Web svetu tag je oznaka slična ovom primeru. Jedan tag predstavlja jednu reč kojom opisujemo neku stvar koja se nalazi na Internetu, a ta stvar može biti Web stranica, blog, post, dokument u Wordu, pesma u mp3 formatu...dakle bilo šta. Tag može biti bilo koja reč, ali mora imati smislenu vezu sa onim dokumentom kog označavate (“tagging”).

Ukratko, tagovi su ključne reči koje opisuju neku temu.