Kod (Code)

Kod u komunikaciji predstavlja niz pravila za pretvaranje jednog oblika informacije (nrp. slovo, binarni zapis, reč, broj) u drugi oblik, ne nužno istog vida.

U opštoj komunikaciji, kao i u obradi informacija, kodiranje predstavlja radnju prevođenja informacije koju je potrebno preneti u simbole koji se zatim, preko medijuma, prenose do primaoca.

Dekodiranje je obrnut postupak, i obuhvata pretvaranje datih simbola u oblik informacije razumljiv za primaoca.