AJAX

Asynchronous  JavaScript  and  XML - metod za postavljanja dinamičkog sadržaja na sajt, najčešće se koristi sa PHP server-side scriptingom.